فروش انواع شیرآلات صنعتی

فروش انواع شیرآلات صنعتی


شير وسيله مكانيكي است براي بستن يا به عبارت ديگر تغيير دادن فشار جريان مايع عبوري از آن. عمل تنظيم يك شير با حركت عنصر دريچه‌اي شكل (اشكال كروي، سماوري، كشويي، ديسكي و غيره مي‌باشد كه بر روي ميله در خارج بدنه شير قرار گرفته است. اين يك تعريف ابتدايي از يك شير است و نشان مي‌دهد كه شير در حقيقت يك وسيله بسيار ساده است. يك بدنه دارد كه در برگيرنده فشار سيال است، يك دريچه براي بستن يا تنظيم عبور سيال از لوله و بالاخره يك دسته براي تغيير موقعيت دريچه شير. امروزه شيرهاي صنعتي براي پروسه‌هاي متنوع ايفاي نقش مي‌كنند. در زير شرح خلاصه‌اي از آن چيزي كه ما پنج وظيفه اصلي شير مي‌دانيم آورده شده است.

EnergyInformation.ir Valve 04

1 – عمل باز – بسته . اين شكل در واقع عبور كردن يا نكردن سيال را نشان مي‌دهد. در اين عملكرد شير بايد راه سيال را با بخش مياني ببندد. آنها را گاهي شير مسدود كننده مي‌نامند. بعلاوه اين عملكرد براي بيشتر شيرها مشترك است.

2 – كنترل سيال. در اين سرويس شير براي تغيير جريان سيال با تغيير سرعت جريان يا ايجاد يك فشار براي رسيدن به هدف مورد نياز كار خود را انجام مي‌دهد. در اين بررسي اطلاعات فراوان و قابل دسترسي در مورد شيرهاي با ضامن كشويي و كروي و ديگر انواع شيرها شرح داده خواهد شد.

3 – انحراف جريان (تغيير مسير جريان) جريان سيال با استفاده از شيرهاي چند جهته تعيين مسير مي‌شوند. در اين نوع سرويس بيشتر از شير سه راهي استفاده مي‌شود، البته انواع چهارراهه و پنج راهه نيز قابل استفاده هستند و اما ممكن است تعداد راهها به تناسب استفاده آن شيربيشتر باشد.

4 – بستن دو مرحله‌اي .در سيستمهاي كنترلي ناپيوسته به يك كنترل دو مرحله اي احتياج داريم. اين وضعيت مي‌تواند با استفاده از دو شير موازي جريان باي‌پس صورت گيرد. هرگاه دو شير باز باشند، جريان عبور مي‌كند. اگر يكي از آنها بسته شود جريان ديگري كاهش يافته و به آرامي به سطح اندازه‌گيري مورد نياز مي‌رسد. هرگاه دو شير بسته‌اند جرياني نخواهيم داشت. در برخي موارد سيستمهاي كنترلي وجود دارند كه تنها با يك شير كار مي‌كنند.

5 – مخلوط كردن. هنگاميكه دو شير به شكل T به يكديگر متصل شوند و روي هم با يك محرك كنترل شوند مي‌تواند براي مخلوط دوسيال بكار رود. كاربرد مهم آن دست يابی به دماي خاصي براي سيال است.