شیر ایمنی یا اطمینان یا سیفتی ولو

شیر ایمنی یا اطمینان یا سیفتی ولو


موقعی که فشار درون تجهیزات متفاوت مثل دیگ‌های بخار یا لوله‌های فشار از حد مشخص بالاتر برود، احتمال دارد منجر به بروز آسیب و خراب شدن در تجهیزات بشود. برای پیشگیری از این حوادث و حفاظت از تجهیزات و خطوط لوله‌کشی، ابزار های کاهش فشار بهره گیری می شود. به همین علت ابزار کاهش فشار به نام آخرین سنگر دفاع برای تجهیزات تحت فشار می باشد.
اغلب حوادث هنگامی ایجاد می شوند که دستگاه یا شیر اطمینان فشار توانا به انجام واکنشی که برای آن ساخته شده است، نباشد. با این همه، دستگاه‌های کاهنده فشار معمولا در صنایعی که برای حفاظت از آن‌ها تولید شدند، نادیده گرقته شدند.

شیرهای اطمینان و انواع گوناگون آن!

دستگاه یا شیر اطمینان فشار با فشار وارد شده ایستا شروع به کار می کند. این شیرآلات صنعتی برای پیشگیری از زیاد شدن فشار سیال درون سیستم، وقتی که فشار به مقدار معینی می‌رسد، باز خواهد شد ‌تا از ایجاد حوادث جلوگیری کند همچنین این گونه صنایع از ورق استیل نیز بهره بری می کنند.
در اصل هدف اولیه و واقعی شیر اطمینان خنثی ساختن فشار اضافه تر و پیشگیری از فشار شدید سیالات در سیستم می باشد. هدف بعدی شیر اطمینان، کم کردن خسارت به سایر اجزای سیستم می باشد.

شیر اطمینان و مزایای آن!

از نظر کارایی و کیفیت تولید بسیار قابل اطمینان خواهند بود.
گونه های زیادی دارند و می‌توانند خدمات زیادی مورد استفاده واقع شوند.
شیرهای اطمینان فشار مشخصی دارند.

شیر اطمینان و معایب آن!

فشار کم شونده تحت تاثیر فشار بک می باشد (فشاری که در خروج شیر اطمینان ایمنی موجود است).
اگر فشار بک خیلی زیاد باشد، شیر اطمینان فشار دچار شکستگی خواهد شد.
گونه های متفاوتی از شیر اطمینان فشار موجود هستند که طراحی و تولید آن‌ها با نظر به کارایی آنها گوناگون است. یک شیر اطمینان ایمنی، بسته به کاربردش، می‌تواند در جای یک شیر اطمینان یا یک شیر ایمنی مورد بهره گیری گیرد در این گونه صنایع لوله استیل نیز کاربرد فراوان دارد.

شیرهای اطمینان و طبقه بندی آنها!

شیر اطمینان ایمنی معمولی
شیر بیلوز بالانس شده
شیر اطمینان ایمنی پیلوت
شیر اطمینان ایمنی قدرتی
شیر اطمینان ایمنی دما و فشار

 شیراطمینان ایمنی معمولی و تعریف صحیح آن!

شیر اطمینان ایمنی معمولی در مکتن هایی مورد بهره بری قرار می ‌گیرد که فشار بک یا متغیر بیش از حد داخل سیستم موجود نباشد. توانایی کارایی این شیرها تحث تاثیر فشار بک بر روی شیر تغییر خواهد کرد در داین گونه فرایند ها لوله مانیسمان می تواند نقش زیادی ایفا کند.

عناصر اولیه شیراطمینان معمولی!

 ورودی متصل به لوله یا سیستم مورد حفاظت می شود
دیسک متحرک که جریان را از طریق نازل کنترل می‌کند وجود دارد
فنری که موقعیت دیسک را چک خواهد کرد