فلنج استیل رینگ (Ring)

فلنج استیل رینگ (Ring)


Weld Neck Flangeفلنج گردندار جوشی

فلنج گردندار دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. وجود این گردن باعث تقویت تحمل فلنج برای تحمل فشارهای بالا و دماهای بالا و دماهای زیر صفر و همچنین بارهای نوسانی و ارتعاشی مناسب است .

Slip on Flangeفلنج رو کار .

این نوع فلنج در سرویسهای معمولی مورد استفاده قرار می گیرد. نصب آن ساده است و مقاومت آن در برابر فشار داخلی دو سوم و در برابر بار خستگی یک سوم فلنج گردندار وهزینه نصب ان مقداری بالاتر است .

فلنج لبه دار  Lap Joint Flange

همانند فلنج معمولی است که لایه پایینی وجود نداشته و انتهای آن پخ دارد و لوله در سر دیگر جوش لب به لب می شود. این فلنج با سیال تماس ندارد و هزینه آن از فلنج گردن دار یک سوم بیشتر است و مقاومت در برابر خستگی آن تنها یک دهم فلنج گردندار است .

 Socket weld Flangeفلنج با جوش محفظه ایی.

 

همانطور که از اسم آن مشخص می باشد این فلنج محفظه ای دارد که لوله درون ان قرار می گیرد و اگر این فلنج از داخل هم جوشکاری شود، مقاومت در برابر خستگی ان یک ونیم برابر و مقاومت استاتیکی آن برابر فلنج  Slip   on می شود .

 

 Screw Flangeفلنج رزوه ای.

 

درون این فلنج ها رزوه کار شده است و لوله می تواند درون آن پیچ شود و از مزایای این فلنج ها عدم احتیاج آنها به جوشکاری است. در صورت لزوم و فشارهای بالا می توان از جوش نیز در انها استفاده کرد و کارایی این فلنج ها در فشارهای بالا است .