فروش ورق استیل با بهترین قیمت در بازار | چینی و اروپایی قیمت 1400

فروش ورق استیل با بهترین قیمت در بازار | چینی و اروپایی قیمت 1400


ورق استیل چیست ؟

ورق استیل بر پایه آهن تولید می شود با این تفاوت که بسیار عناصر متغیر در ساخت آن استفاده می شود و همین عناصر موجب می شود تا میزان مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف پذیری، استحکام و ... افزایش یابد.

پایین ترین لیست قیمت ورق استیل

ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 304
نام ضخامت واحد  
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 0.3 ابعاد 1000 میلیمتر 0.3 کیلوگرم  
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 0.4 ابعاد 1000 میلیمتر 0.4 کیلوگرم  
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 0.5 ابعاد 1000 میلیمتر 0.5 کیلوگرم  
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 0.6 ابعاد 1000 میلیمتر 0.6 کیلوگرم  
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 0.8 ابعاد 1000 میلیمتر 0.8 کیلوگرم  
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 1 ابعاد 1000میلیمتر 1 کیلوگرم  
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 1.25 ابعاد 1000میلیمتر 1.25 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 2 ابعاد 1000میلیمتر 2 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 2.5 ابعاد 1000میلیمتر 2.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 3 ابعاد 1000میلیمتر 3 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 4 ابعاد 1000 میلیمتر 4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 5 ابعاد 1000میلیمتر 5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 6 ابعاد 1000 میلیمتر 6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 8 ابعاد 1000 میلیمتر 8 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.4 ابعاد 1250 میلیمتر 0.4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.5 ابعاد 1250 میلیمتر 0.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.8 ابعاد 1250 میلیمتر 0.8 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 4 ابعاد 1250 میلیمتر 4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 5 ابعاد 1250 میلیمتر 5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 4 ابعاد 1500 میلیمتر 4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 5 ابعاد 1500 میلیمتر 5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 6 ابعاد 1500 میلیمتر 6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 8 ابعاد 1500 میلیمتر 8 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.4 ابعاد 1250*2500 میلیمتر 0.4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.4 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 0.4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 0.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.6 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 0.6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.7 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 0.7 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.8 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 0.8 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 1 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 2 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 1.25 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 1.25 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 1.5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 1.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 2.5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 2.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 3 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 4 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 8 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 8 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 6 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 10 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 10 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 12 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 12 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 12 ابعاد 1500*3000 میلیمتر 12 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 15 ابعاد 1000*2000 میلیمتر 15 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.7 ابعاد 1220*2440 میلیمتر 0.7 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.9 ابعاد 1250*2500 میلیمتر 0.9 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 1.25 ابعاد 1250 میلیمتر 1.25 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.6 ابعاد 1250*2500 میلیمتر 0.6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.8 ابعاد 1250*2500 میلیمتر 0.8 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 میلیمتر 1 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 1.25 ابعاد 1250*2500 میلیمتر 1.25 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 2 ابعاد 1250*2500 میلیمتر 2 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 2.5 ابعاد 1250*2500 میلیمتر 2.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 2.5 ابعاد 1250 میلیمتر 2.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 میلیمتر 3 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 4 ابعاد 1250*2500 میلیمتر 4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 2.5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر 2.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 6 ابعاد 1250*2500 میلیمتر 6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 1 ابعاد 1500*3000 میلیمتر 1 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 1.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر 1.5 کیلوگرم
 ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 2 ابعاد 1500*3000 میلیمتر 2 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 2.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر 2.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 3 ابعاد 1500*3000 میلیمتر 3 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 20 ابعاد 1500*3000 میلیمتر 20 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 4 ابعاد 1500*3000 میلیمتر 4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر 5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 6 ابعاد 1500*3000 میلیمتر 6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 10 ابعاد 1500*3000 میلیمتر 10 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 1.5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر 1.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 1.5 ابعاد 1250 میلیمتر 1.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 3 ابعاد 1500*6000 میلیمتر 3 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 4 ابعاد 1500*6000 میلیمتر 4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر 5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 6 ابعاد 1500*6000 میلیمتر 6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 8 ابعاد 1250 میلیمتر 8 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 8 ابعاد 1500*6000 میلیمتر 8 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 10 ابعاد 1250*2500 میلیمتر 10 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 10 ابعاد 1500*6000 میلیمتر 10 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 12 ابعاد 1500*6000 میلیمتر 12 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 15 ابعاد 1500*6000 میلیمتر 15 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 3 ابعاد 1500 میلیمتر 3 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 6 ابعاد 1250 میلیمتر 6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.3 ابعاد 1250 میلیمتر 0.3 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.6 ابعاد 1250 میلیمتر 0.6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.7 ابعاد 1250 میلیمتر 0.7 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.7 ابعاد 1250 میلیمتر 0.7 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  304L ضخامت 0.9 ابعاد 1000 میلیمتر 0.9 کیلوگرم

پایین ترین لیست قیمت ورق استیل 316

 

ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316
نام ضخامت واحد قیمت
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 1 ابعاد 1000 میلیمتر 1 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 1.5 ابعاد 1000 میلیمتر 1.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 10 ابعاد 1000 میلیمتر 10 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 1 ابعاد 1250 میلیمتر 1 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 1 ابعاد 1500 میلیمتر 1 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 6 ابعاد 1500 میلیمتر 6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 1 ابعاد 1000*2000میلیمتر 1 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 1.5 ابعاد 1000*2000میلیمتر 1.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 6 ابعاد 1250*2500میلیمتر 6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 2 ابعاد 1000*2000میلیمتر 2 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 2.5 ابعاد 1000*2000میلیمتر 2.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 3 ابعاد 1000*2000میلیمتر 3 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 3 ابعاد 1500*6000میلیمتر 3 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 4 ابعاد 1000*2000میلیمتر 4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 5 ابعاد 1000*2000میلیمتر 5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 8 ابعاد 1250*2500میلیمتر 8 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 8 ابعاد 1000*2000میلیمتر 8 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 10 ابعاد 1000*2000میلیمتر 10 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 15 ابعاد 1000*2000میلیمتر 15 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 20 ابعاد 1000*2000میلیمتر 20 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 30 ابعاد 6000*2000میلیمتر 30 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 4 ابعاد 1250*2500میلیمتر 4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 1 ابعاد 1250*2500میلیمتر 1 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 1.5 ابعاد 1250*2500میلیمتر 1.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 2 ابعاد 1250*2500میلیمتر 2 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 3 ابعاد 1250*2500میلیمتر 3 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 5 ابعاد 1250*2500میلیمتر 5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 1.5 ابعاد 1500*3000میلیمتر 1.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 2 ابعاد 1500*3000میلیمتر 2 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 3 ابعاد 1500*3000میلیمتر 3 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 4 ابعاد 1500*3000میلیمتر 4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 5 ابعاد 1500*3000میلیمتر 5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 5 ابعاد 1500میلیمتر 5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 6 ابعاد 1500*3000میلیمتر 6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 8 ابعاد 1500*3000میلیمتر 8 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 15 ابعاد 1500*3000میلیمتر 15 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 10 ابعاد 1500*3000میلیمتر 10 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 12 ابعاد 1500*3000میلیمتر 12 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 2.5 ابعاد 1500*6000میلیمتر 2.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 4 ابعاد 1500*6000میلیمتر 4 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 5 ابعاد 1500*6000میلیمتر 5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 6 ابعاد 1500*6000میلیمتر 6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 6 ابعاد 1250میلیمتر 6 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 8 ابعاد 1500*6000میلیمتر 8 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 10 ابعاد 1500*6000میلیمتر 10 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 12 ابعاد 1500*6000میلیمتر 12 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 15 ابعاد 1500*6000میلیمتر 15 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 20 ابعاد 1500*6000میلیمتر 20 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 20 ابعاد 6000*2000میلیمتر 20 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 1.5 ابعاد 1500*3000میلیمتر 1.5 کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی  316L ضخامت 2.5 ابعاد 1500*3000میلیمتر 2.5 کیلوگرم
 

 

قیمت ورق استیل در انواع گریدها در ادامه این نوشته آورده شده است.ورق استیل بر پایه آهن تولید می شود با این تفاوت که بسیار عناصر متغیر در ساخت آن استفاده می شود و همین عناصر موجب می شود تا میزان مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف پذیری، استحکام و ... افزایش یابد.

انواع ورق استیل

تولید کنندگان ورق استیل در جهان

در اصل کارخانه تولیدی یک محصول برند و شناسنامه آن محصول است و طبیعتا اعتبار آن بر کیفیت، میزان تقاضا و قیمت آن محصول تاثیر زیادی خواهد داشت.

بنابرای قیمت ورق استیل از این قاعده مستثنا نبوده ورق استیل معمولا تولید خارج کشور و از کالاهای وارداتی میباشد.

با توجه به مشکلات تولید استیل در داخل کشور اقدامات خوبی در جهت پیشبرد تولید داخلی ورق استیل شکل گرفته است.

در کارخانه های آلیاژی یزد و اصفهان از استیل به صورت محدود تولید می‌شود.

امیدواریم تا چند سال آینده شاهد حضور برندهای ایرانی ورق استیل در بازار باشیم.

کارخانه های تولیدی خارجی

کارخانه‌های tisco چین

posco  کره جنوبی

YC و YLS تایوان

Acerinox  اسپانیا

Columbus آفریقای جنوبی و برندهای معتبر دیگر صادر کننده ورق استیل صنعتی به ایران میباشند.

انواع ورق استیل

ورق استیل دکوراتیو

ترکیب تیتانیوم: طلایی
ترکیب زیرکونیوم: رز گلد
ترکیب زیرکونیوم غلیظ: قرمز
ترکیب تیتانیوم و آلومینیوم: برنز رنگ
ترکیب تیتانیوم و آلومینیوم غلیظ: آبی
ترکیب تیتانیوم، آلومینیوم و کربن: مشکی

ماده به کار رفته در ورق استیل

ماده اولیه به کار رفته در ساخت این نوع ورق استیل با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد، اما ورق‌های موجود در بازار معمولا از یکی از استیل‌های 304، 316، 420، 310، 321، 309 و 430 ساخته می‌شوند.

بهتاک صنعت ارائه دهنده انواع ورق استیل ، لوله استیل ، ورق استیل 316 ، ورق استیل 310 ، میلگرد استیل و کلیه محصولات مرتبط با استیل میباشد جهت کسب  اطلاعات بیشتر بر روی هر یک کلیک نمایید در لیست زیر قیمت روزانه ورق استیل صنعتی در ضخامت و ابعاد مختلف قابل مشاهده است. ورق استیل صنعتی در آلیاژهای مختلف به صورت شیت و رول عرضه می‌شود.ورق‌های صنعتی استیل از کشورهای تایوان، کره، چین، هند، آفریقای جنوبی، فنلاند و آلمان در انبار تهران به صورت رول، برش خورده و فابریک طبق سفارش مشتری انجام می‌شود.
انواع خدمات برش، پانچ، سوراخکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد.

عوامل تاثیر گذار در قیمت ورق استیل

بدون شک نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیم بر قیمت ورق استیل و محصولات استیل دارد عرضه و تقاضا نیز عامل دیگری است انبار داری و حمل نقل مواد اولیه نیز بر قیمت استیل اثر بخشی دارد

جدول ورق استیل 304

به دلیل نداشتن خاصیت مغناطیسی به استیل نگیر نیز معروف است. این ورق دارای مقاومت به خوردگی مناسب، شکل پذیری خوب بوده و قابلیت جوشکاری دارد. در نتیجه از آن در تولید سینک ظرف شویی، لوازم آشپزخانه و ... استفاده میشود

نام ضخامت وزن (kg) ابعاد
ورق استیل 304 1 7.85 1000
ورق استیل 304 1.25 9.8 1000
ورق استیل 304 2 15.7 1000
ورق استیل 304 2.5 19.6 1000
ورق استیل 304 3 23.5 1000
موارد بیشتر

جدول ترکیب شیمیایی ورق استیل 304، 304H ، 304L

انواع گرید های ورق استیل

ورق استیل سری ۳۰۰ یا استیل نگیر ( غیر مغناطیسی ):

آلیاژ آهن , کروم , نیکل با کربن کمتر از ۱/۰ درصد.

سری ۴۰۰ یا استیل بگیر ( مغناطیسی ):

آلیاژ آهن , کروم با کربن کمتر از ۱/۰ درصد.

موارد کاربرد گریدهای 300 چیست؟

۳۰۴ رایجترین گرید استنلس استیل است که همان ۸/۱۸ کلاسیک می باشد.
۳۱۶ بعد از ۳۰۴ رایجترین گرید است و در صنایع غذایی و جراحی کاربرد دارد , به علاوه آلیاژ مولیبدن موجود در آن از فرسایش جلوگیری می کند. همچنین بخاطر مقاومت زیاد در بربر کلر در مقایسه با گرید ۳۰۴ در صنایع دریایی هم بکار می رود.

ورق استیل سری 400

۴۱۰ مقاوم در برابر سایش است اما در برابر خوردگی مقاومت کمی دارد.
۴۲۰ گرید مخصوص کارد و چنگال, قابلیت پولیش خوبی دارد.
۴۳۰ گرید مخصوص دکوراسیون است به عناون مثال در تزئینات داخلی اتومبیل کاربرد دارد. قابلیت شکل پذیری خوبی در درجه حرارت کم دارد و مقاوم در برابر خوردگی است.

برندهای چینی و اروپایی ورق استیل

 

فرق ورق های استیل 304 و 316 چیست ؟

استیل ۳۰۴ حاوی ۱۸% کروم و ۸% نیکل است در صورتیکه استیل ۳۱۶ دارای ۱۶% کروم , ۱۰% نیکل و ۲% مولیبدن است. مولیبدن برای کمک به مقاومت در برابر خوردگی ناشی ا ز کلراید ( مثل آب دریا ) به آن اضافه می شود .

استاندارد ورق استیل

استاندارد ابعادی ورق استیل به شرح زیر میباشد :

- ورق استیل با عرض 1 متر و شیت 12*2

- ورق استیل با عرض 1/25 متر و شیت 2/50*1/253

- ورق استیل و فولادی با عرض ۱/۵ متر و شیت ۳*۱/۵ و ۶*۱/۵۴

- ورق استیل و ورق ورق فولادی با عرض ۲ متر و شیت های ۶*۲ در ضخامتهای ۰/۳۵ الی ۶۵ میلیمتر.

کاربرد و مصارف ورق استیل

ورق های استیل برای مصارف گسترده ای از جمله :

مصرف صنعتی : مانند ساخت مخازن ، ساخت استراکچر و…

مصارف تزئینی و دکوراتیو : مانند ورق استیل طرح دار ، ورق استیل طلایی ، ورق استیل براق و…

مصارف دارویی و غذایی مانند : ساخت مخازن نگهداری مواد اولیه خوراکی ، ظروف نگهداری شیر ، انتقال مواد غذایی و دارویی.

مصارف تزئینی و صافی از ورق های استیل پانچ شده ( سوراخ کاری شده ) و ورق استیل آج دار.

درباره ورق استیل بیشتر بدانیم

فولاد ضد زنگ یا استنلس استیل به فولادهایی با مقدار عناصر آلیاژی بالا گفته می‌شود که توانایی مقاومت در برابر خورندگی و محیط هایی دماهای بالا را دارند. فولادهای ضد زنگ معمولی حاوی آهن و کربن به علاوه حداقل ۱۱ درصد است. هر چه میزان کروم بیشتر باشد در این صورت مقاومت به اکسیداسیون و دمای بالا بیشتر می شود. مقاوم در برابر خوردگی و حرارت ،ضاهر جذاب،عمر مفید وقابل بازیافت بودن 100% به خواص استنلس استیل اشاره کرد. استیل به دو سری تقسیم میشوند: سری 300 و سری 400

ورق استیل سری 300

استیل های سری 300 یا آستنیتی که حدود ۲۶-۱۶ درصد کروم. استینلس استیل های سری ۳۰۰ که دارای نیکل هستند جذب آهنربا نمی شوند (نگیر) . بدلیل میزان کروم بالا(حداقل 18‎٪) توانایی تحمل دماهای تا ۸۷۰ درجه سانتی گراد بدون اکسید شدن را دارند. گریدهایی نظیر ورق استیل نسوز ۳۰۹ تا ۹۸۰ درجه و ورق استیل نسوز ۳۱۰ تا ۱۰۳۵ درجه سانتی گراد قابلیت مقاومت در برابر اکسیداسیون را دارا می باشند. کاربرد آن ها مانند مواد شیمیایی، حلال‌ها ودر ساخت کوره و قطعات هواپیمایی تاسیات دریایی نیز مناسب است استنلس استیل سری 400: استیل های سری 400 یا مارتنزیتی سری ۴۰۰ که دارای نیکل نبوده و فقط کروم دارند جذب آهنربا می شوند (بگیر).این ورق استیل ها در برابر سایش مقاوم هستند ولی در برابر خورندگی مقاومت کمی نسبت به سری 300 دارند.به همین دلیل بیشتر برای تزئینات و در ساخت لوازم خانگی و دکوراسیون مصرف می شوند.

انواع ورق استیل بر اساس کد

ورق استیل 316 نگیر (براق مات روکشدار- خش دار)
301(1.4310) _ 304(1.4301) _ 304L( 1.4307) _ 321(1.4541)
ورق استیل بگیر (براق مات روکشدار- خش دار)
409(1.4512) _ 410(1.4006) _ 420(1.4028) _ 430(1.4016)
ورق استیل نسوز
309(1.4828) _ 309S(1.4833) _ 310 (1.4841) _ 310S(1.4845)
ورق استیل ضد اسید
316(1.4401)_ 316L(1.4404) _ 316 Ti(1.4571)
ورق استیل نیز دو صورت رول و شیت عرضه می گردد. رول های ورق های استیل در سه عرض ۱۰۰ و ۱۲۵ و ۱۵۰ سانتی متر
ابعاد شیت به صورت :1000×2000 _ 1250×2500 _ 1500×3000 _ 1500×6000

انواع ورق استیل

جدول ورق استیل بر اساس ضخامت

لیست قیمت ورق استیل
ردیف نوع ورق استیل سطح از ضخامت (mm) تا ضخامت (mm)
1 ورق استیل 304 نگیر مات (صیقلی) نورد سرد 2B 0.5 1
2 ورق استیل 304 نگیر مات (صیقلی) نورد سرد 2B 1 4
3 ورق استیل 304L نگیر براق BA 0.4 1.5
4 ورق استیل 304L نگیر مات (زبر) نورد گرم No.1 3 65
5 ورق استیل 304 نگیر خشدار (روکش دار) No.4 0.5 1.5
6 ورق استیل 309S نسوز - 1000 درجه 2B 1 3
7 ورق استیل 309S نسوز - 1000 درجه No.1 3 40
8 ورق استیل 310S نسوز - 1050 درجه 2B 4 -
9 ورق استیل 310S نسوز - 1050 درجه No.1 4 50
10 ورق استیل 316L ضد اسید 2B 0.5 1
11 ورق استیل 316L ضد اسید 2B 1 3
12 ورق استیل 316L ضد اسید No.1 4 60
13 ورق استیل 321 ضد سایش 2B 0.6 1
14 ورق استیل 321 ضد سایش 2B 1 3
15 ورق استیل 321 ضد سایش No.1 3 60
16 ورق استیل 430 بگیر 2B 1.5 3
17 ورق استیل 430 بگیر BA 0.1 1
18 ورق استیل 430 بگیر BA 1 2
19 ورق استیل 430 بگیر No.1 3 12
20 ورق استیل 430 بگیر خشدار No.4  0.5 1.5
21 ورق استیل بگیر 410 No.1 15 20
22 ورق استیل 4841 نسوز - 1200 درجه 2B 1 3
23 ورق استیل 4841 نسوز - 1200 درجه No.1 3 20

سایر محصولات بهتاک صنعت انرژی

جهت استعلام و کسب اطلاعات بیشتر جهت محصولات مورد نیاز دیگر مانند لوله استیل ،  لوله مانیسمان ، لوله مانیسمان رده 20 ، لوله مانیسمان رده 40 ، لوله مانیسمان رده 80 و انواع اتصالات و شیرآلات از جمله شیرآلات صنعتی ، شیرآلات چدنی با مشاوران و همکاران فروش ما در ارتباط باشید.