ورق استیل 310 | فروش و قیمت ورق استیل 310

ورق استیل 310 | فروش و قیمت ورق استیل 310


ورق استیل 310 ، آلیاژی است با ترکیبی از خواص شکل پذیری خوب و قابلیت جوشکاری، که برای شرایط با دمای بالا طراحی شده است. این آلیاژ در مقابل حرارت مداوم در دماهای بالاتر از 1150 درجه سانتی گراد موجب کاهش گازهای سولفور می شوند.

همچنین برای سرویس های متناوب تا دماهای بالاتر از 1040 درجه کاربرد دارند، پس میتوان گفت مهم ترین ویژگی ورق استیل 310 نسوز بودن و قابلیت استفاده از آن در دماهای بالا است. همچنین استیل 310 از نوع استیل های آستنیتی است و جذب آهن ربا نمی شود.

لیست قیمت ورق استیل 310

قیمت واحد حالت آلیاژ وزن (kg) ابعاد ضخامت نام کد
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 7.85 1000 1 ورق استیل310 1001
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 9.8 1000 1.25 ورق استیل310 1002
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 15.7 1000 2 ورق استیل310 1003
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 19.6 1000 2.5 ورق استیل310 1004
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 23.5 1000 3 ورق استیل310 1005
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 31.4 1000 4 ورق استیل310 1006
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 39.3 1000 5 ورق استیل310 1007
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 47.1 1000 6 ورق استیل310 1008
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 62.8 1000 8 ورق استیل310 1009
تماس بگیرید کیلوگرم 6متری 310 19.6 1250 2 ورق استیل310 1010
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 39.2 1250 4 ورق استیل310 1011
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 49.1 1250 5 ورق استیل310 1012
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 47.1 1500 4 ورق استیل310 1013
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 58.8 1500 5 ورق استیل310 1014
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 70.6 1500 6 ورق استیل310 1015
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 94.2 1500 8 ورق استیل310 1016
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 15.7 2000*1000 1 ورق استیل310 1017
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 31.4 2000*1000 2 ورق استیل310 1018
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 19.6 2000*1000 1.25 ورق استیل310 1019
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 23.5 2000*1000 1.5 ورق استیل310 1020
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 39.2 2000*1000 2.5 ورق استیل310 1021
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 47.1 2000*1000 3 ورق استیل310 1022
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 62.8 2000*1000 4 ورق استیل310 1023
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 125.6 2000*1000 8 ورق استیل310 1024
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 78.5 2000*1000 5 ورق استیل310 1025
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 94.2 2000*1000 6 ورق استیل310 1026
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 157 2000*1000 10 ورق استیل310 1027
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 282.6 3000*1500 12 ورق استیل310 1028
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 188.4 2000*1000 12 ورق استیل310 1029
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 235.5 2000*1000 15 ورق استیل310 1030
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 12.3 1250 1.25 ورق استیل310 1031
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 24.5 2500*1250 1 ورق استیل310 1032
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 30.6 2500*1250 1.25 ورق استیل310 1033
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 367.9 2500*1250 15 ورق استیل310 1034
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 49 2500*1250 2 ورق استیل310 1035
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 24.5 1250 2.5 ورق استیل310 1036
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 61 2500*1250 2.5 ورق استیل310 1037
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 73.7 2500*1250 3 ورق استیل310 1038
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 98.1 2500*1250 4 ورق استیل310 1039
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 122.3 2500*1250 5 ورق استیل310 1040
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 176.6 6000*1500 2.5 ورق استیل310 1041
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 147.5 2500*1250 6 ورق استیل310 1042
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 35.3 3000*1500 1 ورق استیل310 1043
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 52.5 3000*1500 1.5 ورق استیل310 1044
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 70.6 3000*1500 2 ورق استیل310 1045
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 88.5 3000*1500 2.5 ورق استیل310 1046
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 105 3000*1500 3 ورق استیل310 1047
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 706.5 3000*1500 20 ورق استیل310 1048
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 141.3 3000*1500 4 ورق استیل310 1049
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 176.6 3000*1500 5 ورق استیل310 1050
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 211.9 3000*1500 6 ورق استیل310 1051
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 353.2 3000*1500 10 ورق استیل310 1052
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 105.9 6000*1500 1.5 ورق استیل310 1053
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 14.7 1250 1.5 ورق استیل310 1054
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 211.9 6000*1500 3 ورق استیل310 1055
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 282.6 6000*1500 4 ورق استیل310 1056
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 353.2 6000*1500 5 ورق استیل310 1057
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 423.9 6000*1500 6 ورق استیل310 1058
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 56.5 1250 8 ورق استیل310 1059
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 565.2 6000*1500 8 ورق استیل310 1060
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 706.5 6000*1500 10 ورق استیل310 1061
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 245.3 2500*1250 10 ورق استیل310 1062
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 847.8 6000*1500 12 ورق استیل310 1063
تماس بگیرید کیلوگرم رول 310 1059.7 6000*1500 15 ورق استیل310 1064
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 1884 2000*6000 20 ورق استیل310 1065
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 141.3 6000*1500 2 ورق استیل310 1066
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 35.3 1500 3 ورق استیل310 1067
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 310 58.8 1250 6 ورق استیل310 1068